TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON - TRAFO MERKEZİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İTM142 Referanslı, 154 kV Büyükdüz Havza TM Fider İlavesi (DOKAP) (154 kV 1 Fider (Köse)) Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu...

İTM142 Referanslı, 154 kV Büyükdüz Havza TM Fider İlavesi (DOKAP) (154 kV 1 Fider (Köse)) Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1338718

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

b) Adresi

:

Pelitli Mahallesi Havaalanı Karşısı ORTAHİSAR/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

0462 334 49 79 - 0462 334 49 84

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

İTM142 Referanslı, 154 kV Büyükdüz Havza TM Fider İlavesi (DOKAP) (154 kV 1 Fider (Köse)) Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet 154 kV Hat Fideri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gümüşhane

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü/Toplantı Salonu, Pelitli Mahallesi Havaalanı Karşısı P.K.:24 Ortahisar/Trabzon


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) dir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı: 
56
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 
44

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: 
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40)
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: 
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: 
Hayır

Grup Adı : E.15, E.16
Kısım Adı : 
İTM.14.2. Referanslı, 154 kV Büyükdüz Havza TM Fider İlavesi (DOKAP) (154 kV, 1 Fider (Köse)) Yapım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Topraklama İletkeni Temini (120 mm2 örgülü bakır iletken)

Topraklama İletkeni Montajı (120 mm2 örgülü bakır iletken)

1,4%

2,1%

6


Grup Adı : 
E.17, E.18
Kısım Adı : 
İTM.14.2. Referanslı, 154 kV Büyükdüz Havza TM Fider İlavesi (DOKAP) (154 kV, 1 Fider (Köse)) Yapım İşi
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Topraklama Kazığı Temini(2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı)

Topraklama Kazığı Montajı(2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı)

0,06%

0,09%

6

Grup Adı : E.31, E.32
Kısım Adı : 
İTM.14.2. Referanslı, 154 kV Büyükdüz Havza TM Fider İlavesi (DOKAP) (154 kV, 1 Fider (Köse)) Yapım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Koruma ve Kumanda Kabloları (**) Temini(1 kV, Bakır kablolar)

Koruma ve Kumanda Kabloları (**) Montajı(1 kV, Bakır kablolar)

7,25%

11%

8


Grup Adı : 
“İ” Rumuzlu İnşaat Pozları
Kısım Adı : 
İTM.14.2. Referanslı, 154 kV Büyükdüz Havza TM Fider İlavesi (DOKAP) (154 kV, 1 Fider (Köse)) Yapım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

154 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet izolatörü temelleri yapılması

154 kV kesici mesnet temelleri yapılması

K4 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması

K7 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması

K8 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması

Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)

Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)

Açık hava şalt sahalarına kireç, naylon ve 15 cm kalınlığında mıcır serilmesi

3/4 mm kalınlığında galvanizli baklavalı veya gözyaşı damlası desenli sac ile L40x40x4 mm köşebent destekli kablo kanal kapaklarının imalatı ve yerine konulması

10%

16%

20Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: 
Sayısal/Aralıklı Liste
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş ve bu maddelere ilişkin sayısal değer aralıkları belirlenmiş olup, istekli tarafından listedeki maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 
B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafın-dan ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükle-niminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının, işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleş-mesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Ka-nunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanunun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılma-yan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y: Gecikme Yüzdesi S toplam = S1+S2+S3+.....+SN G toplam = G1+G2+G3+.....+GN Y= (G toplam / S toplam )*100 Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık ba-samaklı sayıya yuvarlanacaktır. İsteklinin İş Ortaklığı veya Konsorsiyum olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına yüzdesi dikkate alınacak-tır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın tekil olarak yü-rüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır. Örnek : İş ortaklığının 2 ortak olması halinde; A ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı : 200 işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri : 1000 B ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı : 400 işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri : 1600 A&B iş ortaklığının; Gecikme Yüzdesi : ((200/1000) + (400/1600))*100 = 45 SP1 puanı: 0,4 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumun-da, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmak-sızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (söz-leşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına ora-nının yüzdesi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: 
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: 
Hayır
Nispi Değeri: 
Listede olana puan uygulanacaktır
 

Aralık(En Düşük)

Aralık(En Yüksek)

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

40 (Dahil Değil)

45 (Dahil)

0,4

45 (Dahil Değil)

50 (Dahil)

0,3

50 (Dahil Değil)

60 (Dahil)

0,25

60 (Dahil Değil)

70 (Dahil)

0,2

70 (Dahil Değil)

85 (Dahil)

0,15

85 (Dahil Değil)

90 (Dahil)

0,1

90 (Dahil Değil)

100 (Dahil)

0,05

aşağısı

1 (Dahil)

3

1 (Dahil Değil)

2 (Dahil)

2,8

2 (Dahil Değil)

3 (Dahil)

2,6

3 (Dahil Değil)

4 (Dahil)

2,4

4 (Dahil Değil)

5 (Dahil)

2,2

5 (Dahil Değil)

6 (Dahil)

2

6 (Dahil Değil)

7 (Dahil)

1,8

7 (Dahil Değil)

8 (Dahil)

1,6

8 (Dahil Değil)

9 (Dahil)

1,4

9 (Dahil Değil)

10 (Dahil)

1,2

10 (Dahil Değil)

15 (Dahil)

1

15 (Dahil Değil)

20 (Dahil)

0,9

20 (Dahil Değil)

25 (Dahil)

0,8

25 (Dahil Değil)

30 (Dahil)

0,7

30 (Dahil Değil)

35 (Dahil)

0,6

35 (Dahil Değil)

40 (Dahil)

0,5


Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: 
Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 
B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin, Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda; Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: 
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: 
Hayır
Nispi Değeri: 
Yok olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin, Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda; Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01939145

27 Kas 2023 - 00:05 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gümüşkoza Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gümüşkoza Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gümüşkoza Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gümüşkoza Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.