GÜMÜŞHANE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU KM:0+000-11+400 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-10.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU KM:0+000-11+400 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19...

GÜMÜŞHANE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU KM:0+000-11+400 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/350694

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-10.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

4624555000 - 4624555083

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

GÜMÜŞHANE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU KM:0+000-11+400 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

75.600,00 m³ ocak ariyeti kazısı, 5695,00 m³ demirsiz beton, 2050,00 m³ demirli beton, 3.000,00 m³ moloz taş inşaat
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

GÜMÜŞHANE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU KM:0+000-11+400 ARASI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE (19.06.2018 tarih ve 30453/M sayılı Resmi, Gazete) yer alan    A.V. GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

TOPRAK İŞLERİ-Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması (Dolguya gidecek her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması, sıkıştırılması ve malzemenin iş başına nakli dahil)

0,824%

1,236%

0,52

Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Her platform ve genişlikte)

0,192%

0,288%

0,12

Her cins ve klâstaki zeminde toprak işleri kazısı yapılması ve kullanılması (Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması, sıkıştırılması, dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması, heyelan eden her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması, dolgu veya depoya gidecek malzemenin nakli dahil)

1,264%

1,896%

0,79

SANAT YAPILARI-Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli, nakliye dâhil)

3,36%

5,04%

2,1

Her türlü inşaat temelllerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 hazır beton harcı ile)

0,255%

0,375%

0,15

Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 hazır beton harcı ile)

4,021%

5,913%

2,36

Her türlü inşaatta (Kirişli kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 hazır beton harcı ile)

1,19%

1,75%

0,7

Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 hazır beton harcı ile)

1,122%

1,65%

0,66

Katran Badana

0,048%

0,072%

0,03

Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması (Ocak-konkasör arası taş nakli ve kırmataş nakli dahil)

11,744%

17,616%

7,34

Beton Ayırma Taşı (Çimentonun bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, kum ve çakılın (Kırmataş ile) işyerine taşınması dahil)

0,6%

0,9%

0,38

Q 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi (Boru nakli dahil)

0,144%

0,216%

0,09

Q 200 mm.lik PVC drenaj borusu temini ve döşenmesi (Boru nakli dahil)

0,032%

0,048%

0,02

Prefabrik beton parke imali, iş başına nakli ve yerine döşenmesi (8 cm. kalınlıkta)

7,664%

11,496%

4,79

Prefabrik beton bordür yapılması, iş başına nakli ve yerine döşenmesi (0,15*0,30)

1,76%

2,64%

1,1

Şevlerde,refüjlerde,bordürle çevrili refüjlerde,eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzemesinden veya mevcut ve bitkisel toprak kazısından) (Bitkisel Toprağın Nakli ve Suyun Temini Dahil)

4,744%

7,116%

2,96

Kompozit malzemeden ızgara kapak temini (460*660 ebatlarında) (Nakliye dahil)

0,208%

0,312%

0,13

Ocak taşı veya kazı taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Moloz ve çap. mol. taş inş. yüz. gömme oluklu derz yapılması, taş nakli dahil)

1,688%

2,532%

1,05

Menfezlerde her ebattaki göz açıklıkları için döşeme,kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)

0,096%

0,144%

0,06

Sanat yapılarında betonarme için Q8 - Q32 mm. lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nervürlü çeliğin yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi dahil)

2,142%

3,15%

1,26

Sanat Yapılarında Profil Demirden (U,L,I,Sac vs.) Ve Basit Lama Ferforje Demirden Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması (Malzeme dahil) (Galvanizlenmesi ve profil demirin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi dahil)

2,873%

4,225%

1,69

Her derinlikte,her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği, duvar temeli kutu menfez, gido mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin, tabliyeli veya kemer menfez kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)(Dolgu veya depoya gidecek kazının nakli dahil)

6,936%

10,404%

4,34

Ocak taşı veya kazı taşı ile istifsiz taş dolgu (Taş nakli Dahil)

0,264%

0,396%

0,17

ÜSTYAPI İŞLERİ-Asfalt Kazıma Makinesi İle Her Cins Bitümlü Karışım Kaplamaların Kazılması (Depo nakli dahil)

1,736%

2,604%

1,08

Bakım İçin Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılımış ve elenmiş ocak taşı İle) (Bitüm idare malı) (Ocak-konkasör arası taş nakli, agreganın plente nakli, asfalt katkı malzemesi (Soyulmayı önleyici granül) temini ve iş yerine naklli, bitümlü malzemenin nakli, bitümlü yapıştırıcının nakli, bitümlü sıcak karışımın iş başına nakli dahil)

0,208%

0,312%

0,13

Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Ocak-konkasör arası taş nakli, agreganın plente nakli, karışımın serim yerine nakli ve su nakli dahil)

13,52%

20,28%

8,45

19 cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle Temel Üzerine 1 m² Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması (8 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (tip-a), 6 cm. asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm. asfalt betonu aşınma tabakası (TİP-1) yapılması) (İdare malı bitüm ile)

12,048%

18,072%

7,53


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN02005647

21 Mar 2024 - 00:10 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gümüşkoza Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gümüşkoza Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gümüşkoza Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gümüşkoza Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.