KELKİT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

S.NOKÖY / MAHALLECİNSİİMAR DURUMUİŞGAL DURUMUADAPARSELYüzölçümü (m²)HAZİNE HİSSESİTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ1Büyükca...

S.NOKÖY / MAHALLECİNSİİMAR DURUMUİŞGAL DURUMUADAPARSELYüzölçümü (m²)HAZİNE HİSSESİTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Büyükcami MahallesiArsaİmarlıİşgalsiz4831027,61Tam110.500,00 TL33.150,00 TL27/05/202410:00
2Büyükcami MahallesiHam Toprakİmarlıİşgalsiz562757,11Tam103.000,00 TL30.900,000 TL27/05/202410:15
3Karacaören KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz34412.159,67Tam216.000,00 TL64.800,00 TL27/05/202410:30
4Karacaören KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz3451842,59Tam84.500,00 TL25.350,00 TL27/05/202410:45
5Karacaören KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz3452930,62Tam93.100,00 TL27.930,00 TL27/05/202411:00
6Karacaören KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz3461999,97Tam100.000,00TL30.000,00 TL27/05/202411:15
7Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz32321.000,00Tam120.000,00 TL36.000,00 TL27/05/202411:30
8Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz32331.000,00Tam120.000,00 TL36.000,00 TL27/05/202411:45
9Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz3234964,28Tam116.000,00 TL34.800,00 TL27/05/202413:30
10Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz3242821,03Tam99.000,00 TL29.700,00 TL27/05/202413:45
11Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz32431.000,28Tam120.500,00 TL36.150,00 TL27/05/202414:00
12Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz3249500,00Tam60.000,00 TL18.000,00 TL27/05/202414:15
13Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz324101.000,00Tam120.000,00 TL36.000,00 TL27/05/202414:30
14Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz3791079,81Tam15.000,00TL4.500,00 TL27/05/202414:45
15Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz4401516,12Tam62.000,00  TL18.600,00 TL27/05/202415:00
16Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz44311.000,00Tam120.000,00 TL36.000,00 TL27/05/202415:15
17Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz4432911,57Tam110.000,00 TL33.000,00 TL27/05/202415:30
18Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz44812.000,16Tam240.500,00 TL72.150,00 TL27/05/202415:45
19Sökmen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz44911.093,63Tam131.500,00 TL39.450,00 TL27/05/202416:00
20Alacat KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz101308458,78Tam51.000,00 TL15.300,00 TL28/05/202410:00
21Alacat KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz101310101,81Tam11.500,00 TL3.450,00 TL28/05/202410:10
22Akdağ KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz1942233,95Tam40.000,00 TL12.000,00 TL28/05/202410:20
23Akdağ KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz1953403,70Tam50.500,00 TL15.150,00 TL28/05/202410:30
24Akdağ KöyüHam Toprakİmarsızİşgalli22111.963,81Tam278.000,00 TL83.400,00 TL28/05/202411:40
25Akdağ KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz22213.084,76Tam525.000,00 TL157.500,00 TL28/05/202413:30
26Akdağ KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz2231323,69Tam55.500,00 TL16.650,00 TL28/05/202413:40
27Babakonağı KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz29831.744,68Tam367.000,00TL110.100,00,TL28/05/202413:50
28Babakonağı KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz2991756,36Tam159.000,00 TL47.7000,00 TL28/05/202414:00
29Gümüşgöze BeldesiArsaİmarlıİşgalsiz3779509,67Tam204.000,00 TL61.200,00 TL28/05/202414:10
30Gerdekhisar KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz35812.000,00Tam400.000,00 TL120.000,00 TL28/05/202414:20
31Karşıyaka KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz14731.116,54Tam201.000,00 TL60.300,00TL28/05/202414:30
32Sadak KöyüArsaİmarsızİşgalli32312335,35Tam86.000,00 TL25.800,00 TL28/05/202414:40
33Salördek KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz1091058,93Tam7.000,00 TL2.100,00 TL28/05/202414:50
34Obalar KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz2731333,39Tam 50.500,00TL15.150,00 TL28/05/202415:00
35Özen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz185251,32Tam6.000,00 TL1.800,00 TL28/05/202415:10
36Özen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalli216728,64Tam164.500,00 TL49.350,00 TL28/05/202415:20
37Özen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz227142,90Tam5.000,00 TL1.500,00 TL28/05/202415:30
38Özen KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz229169,58Tam8.000,00 TL2.000,00 TL28/05/202415:40
39Tütenli KöyüHam Toprakİmarsızİşgalsiz16817200,62Tam46.500,00 TL13.950,00 TL28/05/202415:50

1) Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Kelkit Kaymakamlığı Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Kelkit  Malmüdürlüğü veznesine veya Kelkit Malmüdürlüğünün Kelkit Ziraat Bankası Şubesi (TR 59 0001 0002 5000 0010 0054 52) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.  Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine  yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı  veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna  vermeleri gerekmektedir.  d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2024 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Kelkit Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.                                                                            
                                                                                                                                                                                  İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02030986

15 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gümüşkoza Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gümüşkoza Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gümüşkoza Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gümüşkoza Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.